Kalendář událostí

Projekty ITI v realizaci

Ke dni 30. května 2018 je v realizaci 16 projektů podpořených v rámci ITI. Konkrétně se jedná o 4 projekty mateřských škol, 2 projekty základních škol a 4 projekty středních škol. V oblasti udržitelné dopravy se realizují 3 projekty terminálů a parkovišť P+R a 3 projekty rekonstrukcí silnic. Sourhnná výše příspěvku EU na tyto projety je cca 683 milionů Kč.

Prezentace z pracovních skupin - Telematika II. a Silniční infrastruktura III.

Byly vloženy prezentace z jednání pracovních skupin ŘV ITI PMO - Dopravní systémy a telematika II.Silniční infrastruktura III., které se konaly v pondělí 21. května 2018 na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Schválení změny finančního plánu

Dne 18. 4. 2018 byla Řídicím orgánem IROP schválena změna finančního plánu Integrované strategie pro ITI PMO. Změna se týká opatření 1.2.1 - Zavádění a modernizace inteligentních dopravních systémů a dopravní telematiky. Aktualizovaný finanční plán je přílohou č. 1 Integrované strategie, dostupné na http://itipraha.eu/strategicky-dokument.