Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti

Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti je platformou bez právní subjektivity, která posuzuje projektové záměry přispívající k plnění cílů Strategie ITI a vydává vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru (ze schváleného souboru) se Strategií ITI, které má povahu doporučení k realizaci projektu pro řídicí orgán. Je v čele organizační struktury pro implementaci nástroje ITI, doporučuje orgánům hl. m. Prahy Strategii ITI ke schválení, projednává a schvaluje nepodstatné změny Strategie ITI a zároveň zřizuje pracovní skupiny. Je odpovědný vůči nositeli ITI za řádný průběh realizace Strategie ITI. Řídící výbor, včetně jeho členů, byl ustanoven usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2716 ze dne 10. 11. 2015.

Členové Řídicího výboru ITI PMO

- za hlavní město Prahu

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy (předsedkyně ŘV)
Petr Dolínek, náměstek primátorky
Ing. Marek Zděradička, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

 - za Středočeský kraj

Ing. Věslav Michalik, CSc., radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje (místopředseda ŘV)
Bc. Vítězslav Kaliba, vedoucí Odboru regionálního rozvoje

- za města a obce v zázemí

Bc. Pavel Končel, DiS, starosta obce Tišice
Ing. Miloslav Šmolík, zastupitel města Říčany
Mgr. Ilona Binhacková, Magistrát města Kladna

- za tematickou oblast doprava

Ing. Radim Vysloužil, ROPID
Ing. MBA Jarmila Jenčíková, odbor dopravy Středočeského kraje

 - za tematickou oblast životní prostředí

Ing. Michaela Klausová, Povodí Vltavy

 - za tematickou oblast regionální školství

Mgr. Jiří Havlík, Institut pro další vzdělávání o.p.s.

- za Společnou asociaci nestátních neziskových organizací hl. m. Prahy a Středočeského kraje

Ing. Bc. Ivan Noveský

 - za Agenturu pro sociální začleňování

Mgr. Petr Čáp

 - za oblast Smart Cities

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor ČVUT

 - stálí hosté

PhDr. Jan Hauser, ředitel odboru evropských fondů MHMP
Bc. Tomáš Lapáček, ředitel Sekce strategií a politik (IPR Praha)
Mgr. Kristina Kleinwächterová, manažer ITI

 

 

 

7. jednání ŘV ITI PMO - přílohy

3.12.2017 15:11

Stáhnout

7. jednání ŘV ITI PMO - zápis

3.12.2017 14:41

Stáhnout

6. jednání ŘV ITI PMO - přílohy

3.10.2017 14:15

Stáhnout

Více