Sběr projektů ITI PMO 2021+

8.3.2021

Vážení,

v rámci přípravy Strategie ITI Pražské metropolitní oblasti 2021-2021 bychom Vás chtěli oslovit s prosbou o spolupráci a to formou sběru projektových záměrů, které v rámci své působnosti připravujete k realizaci v nejbližších letech (2021 – 2027). Strategie ITI umožňuje čerpat mimo jiné zdroje i finanční prostředky z evropských fondů. Pro úspěšné čerpání finančních prostředků je základem realizace projektů. Pro nástroj ITI Pražské metropolitní oblasti byly vydefinovány 2 typy projektů, které se budou v území realizovat:

Typ 1 Unikátní projekt

Jedinečný/nezastupitelný projekt v území. Typ strategického projektu, který je svým dopadem významný, má vliv na akceleraci dalších projektů a celkově pozitivně ovlivní rozvoj v regionu.

Typ 2 Projekt provázaný s jiným projektem (jinými projekty) na definovaném území a/nebo tématem

Jedná se o územně a/nebo tematicky provázané projekty, které mohou být financované z různých operačních programů. Základem integrovaného řešení jsou minimálně 2 územně a/nebo tematicky provázané projekty. Projekt také může navazovat na projekt v různých stadiích implementace v programovém období 2014 – 2020.

Zároveň je důležité, aby připravované projekty:

1)      zapadaly do jedné z problémových oblasti a podporovaných aktivit:

A)     DOPRAVA (území ITI mimo hl. m. Praha) 

 • Nákup bezemisních a nízkoemisních vozidel
 • Dobíjecí infrastruktura
 • Terminály a P+R
 • Cyklodoprava
 • Bezpečnost v dopravě
 • Telematické systémy

B)     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Energetická náročnost a obnovitelné zdroje veřejných budov
 • Krajinné prvky, sídelní zeleň, veřejná prostranství
 • Srážková voda v zastavěném území, protipovodňová prevence
 • Prevence vzniku, materiálové a energetické využití odpadů

C)     VZDĚLÁVÁNÍ A SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ OBLAST
D)     CESTOVNÍ RUCH, KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ (území ITI mimo hl. m. Praha)

 •  Revitalizace a vybavení pro činnost národních kulturních památek
 •  Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven
 •  Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

2)      Projekty jsou připraveny k realizaci v období

 • 2021 – 2024 (připravené k realizaci)

nebo

 • 2024 – 2027 (zásobník)

3)      Jejich finanční náročnost

 • přesahuje 10 mil. Kč

V případě, že evidujete u vás v přípravě projekt/y zapadající do některé z výše uvedených problémových oblastí a splňující i podmínku č. 2 a č. 3. Prosím zašlete nám informaci o vašem projektu v následující formátu:

 • název projektu
 • stručný popis projektu
 • žadatel
 • rozpočet projektu
 • zahájení realizace projektu
 • stav přípravy, projektová příprava
 • případné další informace o projektu související s jeho přípravou či realizací, synergie a návaznost na jiné projekty v území apod.

 Email a termín pro zaslání: iti@praha.eu do 9. 4. 2021