Doprava

Hlavní cíl: 

Kvalitně propojená metropolitní oblast se spolehlivým, komfortním a multimodálním systémem dopravy, který je šetrný k životnímu prostředí i veřejným financím.


Specifický cíl 1.1 Zlepšit provázanost jednotlivých druhů dopravy napříč celou PMO s cílem zatraktivnit udržitelné formy dopravy

Opatření a aktivity:

1.1.1 Výstavba a modernizace terminálů a přestupních bodů veřejné dopravy a jejich napojování na další druhy dopravy

 •    Výstavba a modernizace přestupních terminálů a přestupních bodů pro veřejnou dopravu
 •    Výstavba a modernizace záchytných parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, parkovací domy)
 •    Výstavba infrastruktury pro nepojení VHD na cyklodopravu
 •    Výstavba a zkvalitnění pěších tras pro napojení VHD na pěší dopravu
 •    Budování doprovodné dopravní infrastruktury (dobíjecí stanice pro elektromobily, …)

1.1.2 Zavedení, modernizace a sjednocení dopravních IT systémů napříč PMO

 •    Zavádění, sjednocování a modernizace informačních, odbavovacích a platebních systémů pro cestující ve veřejné dopravě
 •    Zatraktivnění úhrady VHD
 •    Zavádění, sjednocování a modernizace informačních systémů pro individuální dopravu
 •    Dopravní telematika pro řízení a regulaci dopravního provozu
 •    Zavádění kooperativních telematických systémů pro usměrňování individuální automobilové dopravy
 •    Modernizace, rozvoj a výstavba dopravních řídících ústředen, ...

Specifický cíl 1.2 Zvýšit atraktivitu, rychlost a kvalitu VHD a zajistit její dostupnost napříč PMO při zachování vysoké ekonomické i environmentální udržitelnosti

Opatření a aktivity:

1. 2. 1 Preference povrchové veřejné dopravy v uličním provozu     

 •    Realizace preferenčních opatření skrze stavební úpravy silnic za účelem zvýšení cestovní rychlosti a  spolehlivosti veřejné dopravy
 •    Optimalizace tras dopravních linek s důrazem na propojení dosud nenapojených částí města s lokálními centry měst a zkracování cestovních časů VHD

1.2.2 Elektrifikace, zkapacitnění a modernizace železničních tratí

 •    Elektrifikace tratí a modernizace trakční soustavy, včetně konverze na střídavou trakční soustavu
 •    Zvýšení traťové rychlosti a kapacity tratí, zvýšení bezpečnosti a efektivity provozu
 •    Zavádění nových technologií pro řízení železničního provozu a zajišťování jeho bezpečnosti, včetně ERTMS, a pro poskytování informací zákazníkům
 •    Modernizace stávajících a budování nových železničních stanic a zastávek směřující ke zvyšování bezpečnosti komfortu pro cestující
 •    Zvýšení atraktivity železniční dopravy a zvýšení její konkurenceschopnosti vůči automobilové dopravě
 •    Budování nových železničních tratí v lokalitách s horší dostupností veřejné dopravy a potenciálem velkého počtu cestujících

1.2.3 Rozšiřování sítě drážní VHD včetně zázemí VHD

 •    Prodloužení stávajících a budování nových tramvajových a trolejbusových tratí
 •    Vybudování nové linky D pražského metra
 •    Automatizace na lince metra C
 •    Výstavba a modernizace vozoven a dep
 •    Nahrazování stávajících autobusových linek ekologickou formou dopravy v podobě kolejové a trolejbusové VHD
 •    Budování doprovodné dobíjecí a napájecí infrastruktury pro vozidla VHD
 •    Výstavba a modernizace vozoven pro údržbu vozidel VHD

1.2.4 Modernizace vozidel veřejné dopravy s důrazem na bezbariérovost a environmentální udržitelnost

 •    Pořízení nízkopodlažních a bezbariérově přístupných silničních a drážních bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu využívající čistě elektrické nebo bezemisní/nízkoemisní
     alternativní energie a paliva

1.2.5 Zvýšení bezbariérovosti stanic, zastávek a přestupních uzlů VHD

 •    Budování bezbariérových prvků na přestupních uzlech, stanicích a zastávkách VHD včetně stanic metra za účelem vyššího komfortu cestování pro osoby se specifickými
     potřebami mobility
 •   Systémová údržba dat o bezbariérovosti přístupových bodů a jejich propsání do mobilní aplikace či webového portálu

1.2.6 Zvýšení dostupnosti VHD v hůře obsloužených oblastech PMO při zachování finanční udržitelnosti

 •    Nasazení velkokapacitních autobusů a vozidel na alternativní paliva v příměstské dopravě, které budou zajišťovat obslužnost na linkách spojujících Prahu s největšími městy
     Středočeského kraje, kde není zavedeno adekvátní železniční spojení z hlediska kapacity i rychlosti přepravy
 •    Zavádění nových linek VHD v hůře obsloužených lokalitách

Specifický cíl 1.3 Snížit dopravní zatížení automobilovou dopravou v hustě osídlených částech PMO, zvýšit bezpečnost a zkvalitnit propojení silniční sítě v PMO se zohledněním finanční udržitelnosti

Opatření a aktivity:

1.3.1 Dobudování Pražského okruhu a dalších prioritních komunikací pro odvedení tranzitní dopravy mimo hustě obydlená území

 •    Prioritizace silničních staveb pomocí pokročilých evidence-based analýz z důvodu omezených finančních prostředků na jejich výstavbu a modernizaci
 •    Dobudování Pražského okruhu a dalších navazujících komunikací na základě provedené prioritizace silničních staveb

1.3.2 Regulace automobilové dopravy pomocí zklidňovacích opatření a regulace parkování v PMO

 •    Regulace prostřednictvím zklidňovacích opatření v centrech měst a na místech s nadměrnou intenzitou automobilové dopravy
 •    Regulace parkování v PMO

Specifický cíl 1.4 Dobudovat kvalitní infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu a pro další udržitelné formy individuální dopravy v celé PMO

Opatření a aktivity:

1.4.1 Výstavba a zkvalitnění sítě cyklostezek a cyklotras, integrace cyklodopravy do dopravního systému PMO a její napojení na klíčové služby a instituce

 •    Výstavba, modernizace a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras umožňujících bezpečnou dopravu obyvatel za prací, službami či turistickými atraktivitami
 •    Propojování sítě cyklostezek a cyklotras a jejich integrace do dopravního systému PMO
 •    Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury
 •    Zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy
 •    Realizace projektů cyklostezek a cyklotras z Akčního plánu 2020-2023 s výhledem do roku 2027

1.4.2 Výstavba cyklodomů a stání pro kola včetně dobíjecích stanic pro elektrokola v návaznosti na síť služeb

 •    Výstavba a modernizace cyklodomů
 •    Výstavba stání pro kola
 •    Výstavba dobíjecích stanic pro elektrokola

1.4.3 Podpora pěší dopravy jako součásti delších cest i lokálních propojení

 •    Výstavba, modernizace a rekonstrukce sítě provázaných pěších tras
 •    Zajišťování kvality a údržby pěších tras
 •    Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy v lokalitách s vysokou intenzitou dopravy

1.4.4 Rozvoj infrastruktury pro čistou mobilitu (např. elektromobilita, CNG, vodík)

 •    Rozšiřování sítě dobíjecích a plnících stanic pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva pro veřejnou dopravu
 •    Rozšiřování sítě veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva pro individuální dopravu
 •    Budování sítě městských zásobovacích dep včetně vybudování vzorového depa vybaveného moderními technologiemi
 •    Zapojení železniční nákladní dopravy do městské logistiky doplněním základní železniční infrastruktury a propojení stávající železniční infrastruktury s dalšími přepravními módy
 •    Podpora nákupu nákladních vozů s alternativním pohonem