Co je to ITI

Integrované územní investice (= Integrated Territorial Investment, ITI)

Jeden z integrovaných nástrojů k uplatnění a realizaci územní dimenze. V České republice pro období 2021–2027 existují ještě Regionální akční plány (RAP) a Integrované strategie místních akčních skupin (CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj).

Nástroj umožňuje slučovat finanční zdroje pro realizaci významných projektů, které povedou k rozvoji metropolitní oblasti.

Jedná se o nástroj územního rozvoje, který nasměruje prostředky do klíčových problémových či rozvojových oblastí a umožní realizovat investičně náročnější strategické projekty s významným pozitivním dopadem na řešené území.

Jedná se o městský nástroj, kterým města mohou řešit svá zázemí, pro která jsou spádovým centrem.

Na území České republiky bylo pro potřeby ITI vyčleněno 13 metropolitních oblastí/aglomerací, přičemž Praha a vymezené funkční území Středočeského kraje spadají do Pražské metropolitní oblasti.

Implementace Strategie ITI zajistí kvalitativní rozvoj a intenzivnější spolupráci v daném území.

 

 

Jak ITI funguje?

 

Prvním krokem pro čerpání prostředků prostřednictvím nástroje ITI je vymezení území Pražské metropolitní oblasti (dále jen PMO) a vytvoření Integrované Strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti (dále Strategie ITI).

Vymezení 13 metropolitních oblastí/aglomerací na území České republiky pro obodbí 2021–2027 bylo zpracováno jednotně z úrovně Minitretsva pro místní rozvoj. Vymezení bylo provedeno triangulací metod, využity byly také reálná data v podobě dat mobilních operátorů, kterými byly sledovány dojížďkové vazby. Pražská metropolitní oblast byla nově vymezena do úrovně obcí a kromě území hl. m. Prahy je metropolitní oblast tvořena obcemi na z území Středočeského kraje (mapa vymezení ZDE).

Strategie ITI definuje na základě analýzy problémy a potřeby metropolitní oblasti, které brání jejímu rozvoji. Stanovuje stěžejní prioritní oblasti a priority financovatelné nejen z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2021–2027, ale i z národních či vlastních zdrojů.

VIZE PRAŽSKÉ MEROPOLITNÍ OBLASTI: KVALITA   DOSTUPNOST  UDRŽITELNOST

KVALITA

Veřejná a nemotorová doprava, která umožní nechat auto doma. Čistá voda, kterou se neplýtvá, a vzduch, který se dá dýchat. Dobré školy, lékaři a sociální služby blízko místa, kde žijeme. Turisté v celé metropolitní oblasti, nikoliv jen na Karlově mostě.

DOSTUPNOST

Zdravotní a sociální služby slouží rostoucímu počtu potřebných. Města a  obce mají zázemí pro šetrné nakládání s odpady. Cesty za přírodním a kulturním dědictvím jsou snadnější než dřív. Doprava překonává fyzické i úřední bariéry, její druhy na sebe navazují.

UDRŽITELNOST

Region krátkých vzdáleností, který nenutí obyvatele cestovat. Města i  krajina se úspěšně adaptují na klimatickou změnu. Školy učí budoucí generace orientovat se v měnícím se světě. Cestovní ruch je ohleduplný k místům i místním, kvůli kterým turisté přicházejí.