Vzdělávání a sociálně-zdravotní oblast

Hlavní cíl: 

Zajistit moderní infrastrukturu a kvalitu vzdělávacích, sociálních a zdravotních služeb, které budou pružně reagovat na demografické změny a budou dostupné pro všechny obyvatele PMO. 

 


Specifický cíl 3.1 Zajistit dostatečnou kapacitu a dostupnost vzdělávacích zařízení ve všech částech PMO

Opatření a aktivity:

3.1.1 Zajištění dostatečné kapacity škol ve všech částech PMO

 •    Výstavba, rekonstrukce a navyšování kapacit MŠ a ZŠ
 •    Vybudování a rekonstrukce učeben vč. venkovních
 •    Vybudování místností pro volnočasové aktivity
 •    Vnitřní konektivita škol
 •    Vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1.2 Zajištění dobré dopravní dostupnosti škol

 •    Zvýšení dostupnosti VHD v hůře obsloužených oblastech PMO při zachování finanční udržitelnosti
 •    Rozšiřování sítě drážní VHD včetně zázemí VHD
 •    Modernizace vozidel veřejné dopravy s důrazem na bezbariérovost a environmentální udržitelnost
 •    Výstavba a zkvalitnění sítě cyklostezek a cyklotras, integrace cyklodopravy do dopravního systému PMO a její napojení na klíčové služby a instituce
 •    Podpora pěší dopravy jako součásti delších cest i lokálních propojení

Specifický cíl 3.2 Zvýšit kvalitu vzdělávacího systému a rovnost ve vzdělávání v PMO

Opatření a aktivity:

3.2.1 Modernizace a vybavení škol

 •    Vybavení a úpravy odborných učeben ZŠ, SŠ, SŠ/VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními
      technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení

3.2.4. Zajištění rovného přístupu ke vzdělávání

 •    Rovnost ve vzdělávání
 •    Řízení vzdělávání
 •    Rozvoj infrastruktury za účelem zlepšení přístupu k inkluzivním službám v oblasti vzdělávání

Specifický cíl 3.3 Zlepšit časovou a místní dostupnost zdravotních a sociálních služeb

Opatření a aktivity:

3.3.1. Zajištění potřebných kapacit zdravotních a sociálních služeb ve všech částech PMO

 •    Zdravotnictví (nákup přístrojového vybavení, infrastruktura a modernizace pracovišť, vybavení poskytovatelů domácí péče, vybudování kontaktních, poradenských a koordinačních míst)
 •    Sociální oblast (infrastruktura sociálních služeb, deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování)

3.3.2. Zajištění dobré dopravní dostupnosti zdravotních a sociálních služeb

 •    Zvýšení dostupnosti VHD v hůře obsloužených oblastech PMO při zachování finanční udržitelnosti
 •    Rozšiřování sítě drážní VHD včetně zázemí VHD
 •    Výstavba a zkvalitnění sítě cyklostezek a cyklotras, integrace cyklodopravy do dopravního systému PMO a její napojení na klíčové služby a instituce
 •    Podpora pěší dopravy jako součásti delších cest i lokálních propojení