Životní prostředí

Hlavní cíl: 

Zvýšit kvalitu životního prostředí a posílit odolnost vůči dopadům klimatické změny v PMO.

 


Specifický cíl 2.1 Zvýšit kvalitu životního prostředí v PMO tak, aby nebyly překračovány limity znečištění ovzduší a hluku

Opatření a aktivity:

2. 1. 1 Modernizace vytápění domácností

 •    Zvyšování využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie – výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic
 •    Zavedení opatření ve Středočeském kraji obdobného pražské vyhlášce č. 11/2019 obsahující mimo jiné zákaz topení uhlím, koksem a briketami ve starších kotlích a plošný zákaz
      topení tuhými palivy při smogové situaci
 •    Finanční podpora přechodu domácností na udržitelné způsoby vytápění

2.1.2 Snížení energetické náročnosti veřejných objektů

 •    Výstavby nových energeticky úsporných budov
 •    Podpora transformací starších veřejných objektů na energeticky úspornější
 •    Podpora energeticky úsporných či energeticky pozitivních řešení při výstavbě nové veřejné infrastruktury

2. 1. 3 Snižování emisí z dopravy

 •    Výstavba a modernizace terminálů a přestupních bodů veřejné dopravy a jejich napojování na další druhy dopravy
 •    Preference povrchové veřejné dopravy v uličním provozu
 •    Elektrifikace, zkapacitnění a modernizace železničních tratí
 •    Rozšiřování sítě drážní VHD včetně zázemí VHD
 •    Modernizace vozidel veřejné dopravy s důrazem na bezbariérovost a environmentální udržitelnost
 •    Regulace automobilové dopravy pomocí zklidňovacích opatření a regulace parkování v PMO
 •    Regulace vzniku nových logistických, průmyslových a obchodních areálů v místech bez kvalitního napojení na dálniční síť a v místech nekvalitně obsloužených pomocí VHD
 •    Realizace organizačních i infrastrukturních opatření pro sdílenou mobilitu
 •    Výstavba a zkvalitnění sítě cyklostezek a cyklotras, integrace cyklodopravy do dopravního systému PMO a její napojení na klíčové služby a instituce
 •    Rozvoj infrastruktury pro čistou mobilitu

Specifický cíl 2.2 Minimalizovat negativní dopady klimatické změny vhodnou kombinací přírodě blízkých a technických opatření s důrazem na renaturaci krajiny

Opatření a aktivity:

2.2.1 Zajištění zásobování pitnou vodou především v rozvojových lokalitách v blízkosti Prahy

 •    Rozšíření systému zásobení pitnou vodou o oblasti, které jsou deficitní, a o území, kde je třeba zajistit zásobení s ohledem na místní nekvalitní zdroje vody
 •    Doplnění, posílení, rozšíření a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů a s tím souvisejících objektů v rámci řešeného území ve vazbě na potřeby území včetně
      technologií pro odstraňování specifických polutantů
 •    Modernizace a rekonstrukce stávajících vodárenských zařízení z důvodů jejich nedostatečné kvality a nevyhovujícího technického stavu
 •    Příprava systému zásobení pitnou vodou na vznik nových čtvrtí/plánovanou urbanizaci v rámci PMO
 •    Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů
 •    Výstavba a intenzifikace vodojemů

2.2.2 Zvýšení retenční kapacity území PMO a realizace vhodných kombinací přírodě blízkých a technických protipovodňových opatření

 •    Revitalizace vodních toků (obnovení meandrů, navracení regulovaných toků do přirozených koryt apod.)
 •    Revitalizace soustavy historických vodních kanálů a stok při současném zabezpečení zadržování vody v krajině
 •    Budování poldrů, rybníků a tůní
 •    Budování retenčních nádrží k zadržení dešťových vod
 •    Hospodaření se srážkovou vodou a její efektivní využívání
 •    Revitalizace příměstských lesů za účelem posílení jejich resilience
 •    Výsadba původních dřevin
 •    Šetrné hospodaření s krajinou včetně revitalizace luk a polí, zmenšení průměrné velikosti zemědělských pozemků a navrácení remízků a cest se stromořadími do krajiny
 •    Zatravňování údolnic
 •    Zavedení prvků modrozelené infrastruktury v plánovacích procesech a při vzniku nových čtvrtí/urbanizaci v rámci PMO

2.2.3 Zajištění dostatku zeleně ve veřejném prostoru měst a obcí, podpora rekultivace městské zeleně

 •    Revitalizace veřejných prostranství včetně budování modrozelené infrastruktury
 •    Podpora dlouhodobé péče o modrozelenou infrastrukturu včetně ucelené péče o stromy
 •    Revitalizace povrchů a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody
 •    Modernizace technické infrastruktury ve veřejných prostranstvích a její propojení s modrozelenou infrastrukturou

Specifický cíl 2.3 Zavést principy cirkulární ekonomiky v PMO a modernizovat systém hospodaření s odpady

Opatření a aktivity:

2.3.1 Předcházení vzniku odpadu

 •    Rozšíření počtu kontejnerů na bioodpad pro všechny domácnosti, které nemají  vlastní možnost kompostování
 •    Budování Re-use center
 •    Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo obalů
 •    Zavedení systému vratných záloh pro nápojové obaly
 •    Podporovat zmenšení či snížení množství obalů na výrobcích

2.3.2 Podpora přechodu na cirkulární ekonomiku

 •    Cirkulární zadávání veřejných zakázek
 •    Šetrné nakládání se zdroji ze strany veřejné správy
 •    Podpora přechodu na principy cirkulární ekonomiky v soukromé sféře
 •    Poskytnutí podmínek pro přechod na cirkulární ekonomiku

2.3.3 Zajištění dostatečných kapacit pro ekologický svoz a recyklaci odpadů

 •    Nastavení vhodné hromadné a ekologické dopravy odpadu
 •    Podpora separace bioodpadu a kompostování v domácnostech či sběru a následného využití produktů v krajině či pro výrobu energie
 •    Výstavba a modernizace zařízení pro recyklaci odpadů včetně překládacích stanic

2.3.4 Zajištění dostatečné kapacity zařízení na energetické využití nerecyklovatelných odpadů

 •    Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů v celé PMO
 •    Využití zbytkového tepla z ÚČOV a dalších ČOV
 •    Využití zbytkového tepla/chladu z velkých provozů

2.3.5 Zavedení jednotného systému sběru a recyklace odpadů pro celou PMO

 •    Budování sběrných dvorů a míst
 •    Modernizace sběrných dvorů a míst
 •    Budování zařízení na lokální zpracování odpadů
 •    Zavést jednotný systém sběru a recyklace odpadů v celé PMO

Specifický cíl 2.4 Dobudovat a zmodernizovat kanalizační infrastrukturu

Opatření a aktivity:

2.4.1 Budování kanalizační infrastruktury a čistíren odpadních vod především v rozvojových lokalitách v blízkosti Prahy

 •    Dobudování a výstavba čistíren odpadních vod včetně nádrží pro zadržování vyčištěné užitkové vody
 •    Modernizace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění
 •    Dobudování a modernizace kanalizací
 •    Budování kořenových čistíren odpadních vod v místech s menším množstvím obyvatel

2.4.2 Budování infrastruktury na výrobu bioCNG z odpadních kalů napojené na čistírny odpadních vod

 •    Budování infrastruktury na výrobu bioCNG z odpadních kalů
 •    Napojování infrastruktury na výrobu bioCNG na ČOV
 •    Budování infrastruktury pro skladování a distribuci bioCNG

Specifický cíl 2.5 Zvýšit povědomí obyvatel PMO o životním prostředí a možnostech řešení problémů s ním spojených

Opatření a aktivity:

2.5.1 EVVO a PR kampaně, edukace v rámci informačních center

 •    Osvětové a informační aktivity
 •    Návštěvnická infrastruktura sloužící ke zvýšení povědomí a informovanosti veřejnosti o otázkách životního prostředí, problémech konkrétních chráněných území a usměrnění
      a zapojení jejich návštěvníků, osvěta v oblasti krajiny
 •    PR kampaně