Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti

Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti je platformou bez právní subjektivity, která posuzuje projektové záměry přispívající k plnění cílů Strategie ITI a vydává vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru (ze schváleného souboru) se Strategií ITI, které má povahu doporučení k realizaci projektu pro řídicí orgán. Je v čele organizační struktury pro implementaci nástroje ITI, doporučuje orgánům hl. m. Prahy Strategii ITI ke schválení, projednává a schvaluje nepodstatné změny Strategie ITI a zároveň zřizuje pracovní skupiny. Je odpovědný vůči nositeli ITI za řádný průběh realizace Strategie ITI. Řídící výbor, včetně jeho členů, byl ustanoven usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2716 ze dne 10. 11. 2015.

Členové Řídicího výboru ITI PMO

- za hlavní město Prahu

Mudr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy (předseda ŘV)
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D., náměstek primátora pro oblast dopravy
Ing. Marek Zděradička, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

 - za Středočeský kraj

Ing. Gabriel Kovács, náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských fondů (místopředseda ŘV)
PhDr. Stanislav Dvořák, vedoucí Odboru regionálního rozvoje

- za města a obce v zázemí

Bc. Pavel Končel, DiS, starosta obce Tišice
Ing. Miloslav Šmolík, zastupitel města Říčany
Ing. Dan Jiránek, primátor města Kladna

- za tematickou oblast doprava

Ing. Radim Vysloužil, ROPID
Bc. Zdeněk Škaloud, odbor dopravy Středočeského kraje

 - za tematickou oblast životní prostředí

Ing. Michaela Klausová, Povodí Vltavy

 - za tematickou oblast regionální školství

Mgr. Jiří Havlík, Národní ústav pro vzdělávání

- za Společnou asociaci nestátních neziskových organizací hl. m. Prahy a Středočeského kraje

Ing. Bc. Ivan Noveský

 - za Agenturu pro sociální začleňování

Mgr. Petr Čáp

 - za oblast Smart Cities

Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT

 - stálí hosté

ředitel odboru evropských fondů MHMP
Bc. Tomáš Lapáček, ředitel Sekce strategií a politik (IPR Praha)
Ing. Václav Chytil, ředitel Regionální dotační kanceláře
Mgr. Kristina Kleinwächterová, manažer ITI

 

 

 

10. jednání ŘV ITI PMO - přílohy

23.1.2019 10:32

Stáhnout

10. jednání ŘV ITI PMO - zápis

23.1.2019 10:31

Stáhnout

9. jednání ŘV ITI PMO - přílohy

23.1.2019 10:28

Stáhnout

Více