Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti

Řídicí výbor ITI Pražské metropolitní oblasti je platformou bez právní subjektivity, která posuzuje projektové záměry přispívající k plnění cílů Strategie ITI a vydává vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru (ze schváleného souboru) se Strategií ITI, které má povahu doporučení k realizaci projektu pro řídicí orgán. Je v čele organizační struktury pro implementaci nástroje ITI, doporučuje orgánům hl. m. Prahy Strategii ITI ke schválení, projednává a schvaluje nepodstatné změny Strategie ITI a zároveň zřizuje pracovní skupiny. Je odpovědný vůči nositeli ITI za řádný průběh realizace Strategie ITI. Řídící výbor, včetně jeho členů, byl ustanoven usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2756 ze dne 17. 10. 2022.

Členové Řídicího výboru ITI PMO

  • za hlavní město Prahu

         doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., primátor hl. m. Prahy (předseda ŘV)

         MUDr. Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro oblast dopravy

         Ing. Marek Zděradička, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

  • za Středočeský kraj

         Mgr. Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje (místopředsedkyně ŘV)

         Ing. Jiří Kubiš, vedoucí Oddělení regionálního rozvoje

  • za města a obce v zázemí

         Michal Hodík, starosta města Bystřice

         Ing. David Michalička, starosta města Říčany

         Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora města Kladna

  • za prioritní oblast doprava

         Ing. Radim Vysloužil, ROPID

         Ing. Petr Matura, Vedoucí oddělení veřejné mobility Středočeského kraje

         Ing. Michal Borecký, Dopravní podnik hl. m. Prahy

  •  za prioritní oblast životní prostředí

         Ing. Marie Kurková, Povodí Vltavy

  • za prioritní oblast kultura a cestovní ruch

         MgA. Jiří Sulženko, Ph.D. Ředitel odboru kultury a cestovního ruchu

         Mgr. Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

  • stálí hosté

         Ing. Karel Andrle, ředitel odboru evropských fondů MHMP

         zástupci organizací IPR Praha, Středočeské inovační centrum, Pražský inovační institut, Regionální dotační kancelář

         Ing. Oldřich Hnátek, manažer ITI

         Ing. Petra Nešporová, výkonný tým nositele ITI

         Mgr. Martina Tobrmanová, výkonný tým nositele ITI

 

 

Zápisy z per rollam Řídícího výboru ITI PMO

26.4.2024 09:00

Stáhnout

24. jednání Řídicího výboru ITI PMO

8.2.2024 09:00

Stáhnout

23. jednání Řídicího výboru ITI PMO

18.10.2023 10:13

Stáhnout

22. jednání Řídicího výboru ITI PMO

2.3.2023 11:49

Stáhnout

Statut a jednací řád ŘV ITI PMO vč. etického kodexu

2.2.2023 02:22

Stáhnout

21. jednání ŘV ITI PMO - zápis

14.1.2023 16:00

Stáhnout

Více