Vize ITI

Základní strategické vymezení Strategie ITI

INTEGROVANÁ STRATEGIE PRO ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI

VIZE PMO:

Pražská metropolitní oblast v roce 2023: Blízko do škol, pohodlně do práce, bezpečně doma!

GLOBÁLNÍ CÍL:

Globálním cílem PMO je propojení jádra a zázemí pražské aglomerace do jednoho funkčního celku s efektivně rozmístěnou infrastrukturou veřejných služeb, který bude jednak dobře dopravně propojený, a jednak bude společně chráněný před přírodními riziky, a to při celkovém respektování zdravého životního prostředí.

 

PRIORITNÍ OBLASTI:

PO 1 – INTELIGENTNÍ DOPRAVA

PO 2 – OCHRANA PŘED PŘÍRODNÍMI RIZIKY

PO 3 – DOSTUPNÉ A KVALITNÍŠKOLSTVÍ

Strategický cíl

Prostupná a propojená metropolitní oblast s výborně dostupnou metropolí, reflektující potřeby svých obyvatel, kteří využívají integrované hromadné dopravy a dopravy šetrné k životnímu prostředí

Strategický cíl

Metropolitní oblast využívající šetrná a přírodně blízká řešení a moderní systémy pro ochranu obyvatel a aktivní předcházení rizikům spojeným s přírodními živly

Strategický cíl

Metropolitní oblast podporující dostupné
a kvalitní školství, metropolitní oblast reflektující výzvy znalostní ekonomiky
a potřeby dynamického trhu práce

 

SPECIFICKÉ CÍLE:

1.

Zrychlit a zkvalitnit přepravu osob uvnitř PMO

1.

Zabezpečit území před následky povodní

1.

Zvýšit kapacitu předškolního vzdělávání

2.

Posílit preferenci hromadné dopravy

3.

Zvýšit regionální mobilitu napojením na infrastrukturu TEN-T

2.

Zvýšit kapacitu a kvalitu vzdělávacích zařízení v souladu s požadavky trhu práce

4.

Snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí

 

Finanční alokace Strategie ITI

Operační program

Vyjednaná výše finanční alokace
– dotační prostředky (v tis. Kč)

Specifické cíle OP

Finance dle SC
(v tis. Kč)

IROP

3 997 247

1.1

1 250 000

1.2

2 021 600

2.4

725 647

OPŽP

150 025

1.3

128 775

1.4

21 250

OP PPR

459 050

2.2

459 050

CELKEM

4 606 322

-

4 606 322