Proces schvalování projektů ITI 

1. Výzva Řídícího orgánu pro ITI

Výzva ŘO zacílená pro všechny aglomerace ITI. Zveřejnění specifických + obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Povinnou přílohou projektové žádosti je vyjádření Řídícího výboru ITI.

2. Výzva nositele ITI

Výzva pro Pražskou metropolitní oblast. Specifikace požadavků pro soulad se Strategií ITI. Požadavek na předložení projektového záměru do data uvedeného ve výzvě. Záměr se nevyplňuje v MS2014+, zasílá se na adresu uvedenou ve výzvě.

3. Představení projektového záměru v pracovní skupině

Po předložení projektového záměru budou žadatelé přizvání do pracovní skupiny, kde záměr představí. Termín konání pracovní skupiny bude uveden již ve výzvě. 

6. Hodnocení žádosti o podporu ŘO

Hodnocení projektové žádosti ŘO dle pravidel daného operačního programu.

ŘO může vyzvat k doplnění projektové žádosti.

 

5. Vydání vyjádření Řídicího výboru ITI

Po schválení seznamu projektů v zastupitelstvu města bude projektovým záměrům vydáno vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI.

4. Sestavení seznamu projektů k zařazení do programového rámce

Řídicí výbor ITI po vyhodnocení kritérií sestaví seznam projektů vhodných pro zařazení do programového rámce. 

7. Ověření způsobilosti operací

Závěrečné ověření způsobilosti operací Řídícím orgánem operačního programu. V případě nesplnění je žádost vyřazena. Při splnění je žádost schválena a Řídícím orgánem je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.