Regionální školství

Výše dotační podpory: 725 647 000 KčVýše dotační podpory: 725 647 000 Kč

Prioritní oblast 3:

Dostupné a kvalitní školství

Cíl:

Metropolitní oblast podporující dostupné a kvalitní školství, metropolitní oblast reflektující výzvy znalostní ekonomiky a potřeby dynamického trhu práce

Zdroj financování:

IROP, Prioritní osa 2, Investiční priorita 10, Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Odkaz na IROP: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvo...

 

Specifický cíl 3.1: Zvýšit kapacitu předškolního vzdělávání

Opatření 3.1.1: Budování kapacit předškolního vzdělávání

V Pražské metropolitní oblasti v kontextu suburbánní migrace přibývá obyvatel se specifickou věkovou strukturou, z toho plynou požadavky na navýšení kapacit mateřských škol. V budoucnu lze předpokládat kontinuitu tohoto trendu a tím přetrvávání vyšších počtů zájemců o umístění dětí do mateřských škol a následně pak jejich přesun do škol základních. V území je tak potřeba účelně rozšířit kapacity předškolních vzdělávacích zařízení a tím nejen předejít tlaku na dopravní systémy, ale umožnit také rodičům včasný návrat do zaměstnání.

Aktivity:

  • Výstavba nových objektů pro účely předškolního vzdělávání
  • Rekonstrukce a přístavby stávajících objektů mateřských škol spojené s navýšením kapacity

Alokace: 292 315 000 Kč

Specifický cíl ITI PMO 3.2 Zvýšit kapacitu a kvalitu vzdělávacích zařízení v souladu s požadavky trhu práce

Opatření 3.2.1: Rozšíření kapacit a technického vybavení vzdělávacích zařízení (ZŠ, SŠ)

V Pražské metropolitní oblasti jsou identifikovány nedostatečné kapacity základních škol a rovněž nevyhovující a zastaralá infrastruktura školních budov (ZŠ, SŠ). Důraz by měl být kladen na funkční propojení škol s potřebami trhu práce. Kvalitně vybavené školy a motivovaní uchazeči o studium technických oborů jsou klíčem k zlepšení podmínek vzdělávacích zařízení v Pražském metropolitním regionu.

Aktivity:

  • Rozvoj vnitřní konektivity škol (a školských zařízení) v učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu
  • Úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami a kompenzačním vybavením pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP

Alokace: 433 332 000 Kč

 

Výpis dokumentů

 

 

Prezentace z jednání pracovní skupiny Základní vzdělávání II.

7.9.2018 15:22

Stáhnout

Zápis z jednání pracovní skupiny Základní vzdělávání II.

7.9.2018 15:20

Stáhnout

Prezentace z pracovní skupiny Předškolní vzdělávání II.

7.9.2018 15:18

Stáhnout

Více

Bližší informace o aktuálních výzvách nositele ITI Zjisti více

Přečtěte si také:

 

 

ITI PRAHA 2021

 

NAHORU

 
Vypnout zobrazení pro mobily