Často kladené dotazy

U pronájmu pozemku je nájemné uvedené jako způsobilý výdaj. Je to stejně v případě pronájmu budovy nebo v tomto případě se jedná o nezpůsobilý výdaj?

Způsobilým výdajem je nákup pozemku, nikoli jeho pronájem. Stejně tak tomu je v případě pronájmu budovy, jedná se tedy o nezpůsobilý výdaj. Z IROP hradíme pouze investice, nikoliv pronájmy.

Realizace projektu nesmí být ukončena před vydáním Rozhodnutí nebo před podání žádosti o podporu? Platí stejná podmínka pro všechny výzvy, respektive aktivity?

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu. Tato podmínka platí pro všechny výzvy v rámci IROP.
S ohledem na Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, konkrétně kap. 4 doplňuji s tím související pravidla:
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+. Etapa může být ukončena před tímto datem.

V případě, že projekt bude ukončen před vydáním prvního právního aktu, musí být datum ukončení realizace projektu uvedené v žádosti o podporu pozdější než 7 měsíců od:

 • data ukončení příjmu žádostí v kolové výzvě,
 • data podání žádosti v MS2014+ v průběžné výzvě.

Orientační lhůty administrace žádostí o podporu jsou uvedeny v kap. 2.8 těchto Pravidel. Blíží-li se datum ukončení realizace projektu a právní akt nebyl vydán, je nutno podat Žádost o změnu s prodloužením termínu ukončení realizace projektu, viz kap. 16 těchto Pravidel.

Pravidla pro předkládání zpráv o realizaci za etapy, ukončené před podáním žádosti o podporu, jsou uvedena v kap. 14.3 těchto Pravidel.

Jak je definována odborná učebna? Její parametry, např. velikost, povinné vybavení atd.? Nebo toto definováno není a je důležitý pouze účel využití učebny?

Definice odborné učebny: Jedná se o odbornou učebnu - například biologie, ve které je pro všechny ročníky (všechny/většinu tříd na škole) vyučován daný předmět s vazbou na klíčové kompetence – biologii, přírodovědu atp. Neměla by zde být trvale umístěna nějaká třída (například že to byla kmenová učebna pro 7. B) a neměla by zde probíhat například výuka češtiny, neboť se nejedná účel projektu. Pokud je v MAPu uvedeno, že se jedná o přírodovědné učebny, je možné zde učit třeba chemii i biologii (pokud učebna bude splňovat požadavky pro tyto předměty). Pokud však v MAPu bude upřesněno, že se například bude jednat o učebny chemie, musí se zde vyučovat pouze chemie (tedy daný předmět).

Podmínkou je nutnost vazby na klíčové kompetence: komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi. Podmínkou také je, že tyto učebny, stejně tak jako další výukové prostory a další školní pracoviště podpořené z IROP musí být vždy bezbariérově dostupné. Tato podmínka se nevztahuje na výjimky uvedené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Může škola/instituce (stejné RED IZO) postavit novou budovu mimo areál školy? Například na jiném pozemku v katastru dotčené obce?

Ano, může za předpokladu, že se bude jednat o novou budovu /pavilón s vazbou na klíčové kompetence IROP. Popřípadě navyšování kapacit kmenových učeben v SO ORP se SVL ve výzvách pro SVL. Nesmí však vzniknout nová instituce (IZO). Musí se jednat o „detašované“ pracoviště současné školy zapsané v Rejstříku k datu vyhlášení výzvy.
V rámci výzev č. 32/33 jsou podporovány tyto aktivity:

 • Stavby odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi)
 • Stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol
 • Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Navyšování kapacit kmenových tříd je možné pouze ve správních obvodech ORP se SVL při doložení demografické potřebnosti anebo inkluzivních opatření. Podmínka existence SVL se vztahuje na celé SO ORP, ne na konkrétní obec.

Může být za etapu považován i např. nákup pozemku, respektive budovy?

Ano, může, nicméně etapa nesmí být kratší než 3 měsíce. Etapy musí tvořit logický celek, musí na sebe navazovat a nesmí se překrývat. Etapa zároveň nemůže zároveň začínat dříve, než začíná realizace celého projektu.

Podmínku minimální tříměsíční délky etapy je kromě přirozeného funkčního a logického celku nutné chápat z hlediska finančního charakteru. Neznamená to tedy, že by nákup pozemku musel žadatel „realizovat“ tři měsíce, ale že doba mezi jednotlivými žádostmi o platbu nesmí být kratší než 3 měsíce. Je tedy nutné vnímat tuto podmínku s ohledem na tyto dva aspekty – logický celek vzhledem k efektivnější kontrole žádosti o platbu, finanční charakter – zařazení způsobilých výdajů v žádosti o platbu.

Co přesně znamená etapa projektu, co ji vymezuje, jaký je její obsah?

V některých specifických cílech může být realizace projektu rozdělena na etapy. Etapy by měly tvořit přirozený funkční celek aktivit. Víceetapové projekty jsou projekty rozdělené do více časových úseků. Etapy musí být uzavřeným logickým celkem a byly ukončeny výstupem, který bude kontrolovatelný, tedy tak, aby bylo možno ověřit jejich splnění v souladu s výstupem a termíny stanovenými v žádosti o podporu. Etapy na sebe musí časově navazovat a nesmí se překrývat. Etapa nesmí začínat dříve, než začíná realizace celého projektu, resp. končit později než končí realizace celého projektu. Etapa nesmí být kratší než tři měsíce.

Jedna etapa projektu je ukončena před podáním žádosti, ale projekt ještě není finalizován, je to problém pro financování projektu (etapy)?

Průběžnou ZoR projektu není možné podat před schválením prvního právního aktu. V případě, že bude ukončená etapa před vydáním prvního právního aktu, musí příjemce před ukončením etapy podat Žádost o změnu ke sloučení s následující etapou. V případě, že před datem podání žádosti anebo schválení prvního právního aktu bylo ukončeno více etap, musí být ukončené etapy sloučeny do jedné. Závěrečnou ZoR projektu rovněž není možné podat před schválením prvního právního aktu. V případě ukončení projektu před vydáním prvního právního aktu, může být závěrečná ZoR projektu a ZŽoP podána po jeho schválení, nejpozději do 20 pracovních dnů od data ukončení realizace projektu (viz Upozornění v kap. 4.1.2. těchto Pravidel). Datum ukončení poslední etapy musí být shodné s datem ukončení realizace projektu, uvedeným v právním aktu.

Vedlejší příjmy z pronájmu v rámci projektu, kolik procent času lze pronajímat? Respektive jsou zde nějaké jiné podmínky?

Vybudovaná infrastruktura může být využívána na vedlejší, hospodářskou činnost, pokud nepřesáhne 15 % roční kapacity podpořené infrastruktury, nejenom jako funkčního celku, ale i dílčích výstupů projektu (např. upravená učebna, pořízený kus odborného vybavení).

Vybudovaná infrastruktura může být využívána na vedlejší, hospodářskou činnost, pokud nepřesáhne 15 % roční kapacity (časového využití) podpořené infrastruktury, nejenom jako funkčního celku, ale i dílčích výstupu projektu (např. upravená učebna, pořízený kus odborného vybavení).

Je cena pozemku zahrnutá do ceny nemovitosti a podporovaná? Možnost koupit pozemek, budovu zdemolovat (opravit) a vystavět novou?

Způsobilý výdaj je nákup budovy (celé nebo její části), která bude sloužit SŠ a VŠ vzdělání, včetně pozemku, na kterém budova stojí. Způsobilý je nákup pozemku pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (SŠ/VŠ) do 10 % CZV.

Při nákupu pozemku včetně budovy musí být ze znaleckého posudku jasně patrná cena určená zvlášť pro pozemek a zvlášť pro budovu. Cena pozemku musí být do 10 % CZV. Nezpůsobilé výdaje jsou nákup budov určených k demolici (demolice je způsobilý výdaj). Nezpůsobilý výdaj je i nájemné za pronájem budovy.

Pokud je pozemek součástí budovy, která je předmětem nákupu, tak se jedná o hlavní aktivitu. Pokud se kupuje pozemek samostatně, jedná se již o vedlejší aktivitu, opět i v rámci vedlejší aktivity musí cena pozemku být do 10% CZV.

Indikátor 5 00 00 – SŠ zajišťuje dílenský výcvik pro ZŠ, kolik to je zařízení hodnota 1 nebo 2?

Hodnota indikátoru je 1, podpořena je pouze SŠ, ZŠ figuruje pouze jako partner/spolupracující subjekt a hodnotu indikátoru neovlivňuje.

SOŠ a SOU mají dvě IZA, které se používá, RED IZO nebo IZO? Zejména i ve vztahu k indikátoru „Počet podpořených vzdělávacích zařízení“

Hodnota uváděného indikátoru se odvíjí od IZO, které je v rámci žádosti o podporu určující. Více podrobností naleznete v příloze Metodické listy indikátorů v rámci jednotlivých výzev (v současné chvíli výzev č. 32/33).

Kritérium zaměřené na zajištění fyzické dostupnosti a bezbariérovosti vzdělávacích zařízení – je nutné zajistit bezbariérovost objektu i v případě, že se bude jednat o projekt jen na vybavení pomůckami bez stavebních úprav např. vybavení pro učebnu přírod

Učebny, výukové prostory a další školní pracoviště podpořené z IROP  musí být vždy bezbariérové dostupné. Tato podmínka se nevztahuje na výjimky vedené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších přepisů.
Základním požadavkem je umožnění volného pohybu osob na vozíku. Další stavební úpravy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost těchto úprav ve Studii proveditelnosti (osnova je přílohou č. 4 těchto Pravidel).

Bezbariérovost je podmínkou vždy, i pokud se bude jednat o nákup vybavení.

V případě projektového záměru zaměřeného pouze na nákup vybavení, doporučujeme možnost využít oblasti podpory v rámci OP VVV v rámci individuálních projektů do jednotlivých výzev (/šablon).

V této souvislosti doplňuji informace v otázce zajištění bezbariérovosti pomocí schodolezu:

Schodolez není v mnoha případech optimální, nicméně ho lze akceptovat. Důležitá je podmínka, že prostory vybudované z IROP musí být bezbariérově dostupné, což musí být dostatečně v projektu popsáno a splněno (i třeba tím schodolezem). Důležité je mít odpovídající soc. zázemí (WC). A škola musí být schopna s ohledem na podmínku nediskriminace a nesegregace žáky přijímat.  Zda mají dostupnou jídelnu, v rámci hodnocení CRR zkoumat nebude.

Je možné mít před podáním žádosti vysoutěženého zhotovitele stavby? Jde o to, že v tu chvíli budou známy přesné náklady, zatímco před tím se uvažuje pouze odhad cen dle projektu.

Ano, je to možné, za předpokladu, že žadatel předkládá jednu z povinných příloh žádosti o podporu, a to smlouvu s dodavatelem a dokumentaci k uzavřenému zadávacímu/výběrovému řízení. V této souvislosti doporučuji prostudovat kap. 5 Investiční plánování a zadávání zakázek a přílohu č. 3 Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, která jsou dostupná zde, pro ověření, zda bylo postupováno v souladu s pravidly IROP. V této souvislosti pak bude třeba doložit vysoutěžený rozpočet a původně naceněný výkaz výměr, který sloužil ke stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

V této souvislosti také doporučujeme postupovat obezřetně při soutěžení vybavení, které doporučujeme soutěžit až v době realizace projektu, čímž by se předešlo možnosti, že vybavení, které bude dodáváno za dva roky, již bude zastaralé.

Při posuzování souladu s místním akčním plánem nebo Strategickým rámcem MAP bude nutné mít souladný název projektu, tj. mít shodný název projektu uvedený v žádosti a ve Strategickém rámci MAP? Případně, když bude podán projekt, který sdružuje dílčí projek

Pokud se jedná o různé subjekty/školy (různá IZO), musí být v rámci MAP uvedeny jako samostatné projekty (tzn. na samostatných řádcích), nicméně do IROPu mohou být předloženy jako jeden projekt a v rámci studie proveditelnosti bude žadatel dané údaje o potřebě, zdůvodnění, udržitelnosti atd. uvádět pro každou školu zvlášť. Důležité je, aby hodnotitel byl schopen záměr uvedený v žádosti o podporu najít ve Strategickém rámci.

Pokud se jedná o několik záměrů /aktivit/ v rámci jedné školy, mohou být podány také v jednom projektu do IROPu a je na žadateli, zda ve Strategickém rámci tyto záměry sloučí do jednoho „řádku“, či nikoli. Ve studii proveditelnosti vždy po žadateli požadujeme, aby uvedl, pod jakým názvem je/jsou jeho projektový záměr/y uveden/y ve Strategickém rámci. Ideální varianta je taková, aby z MAP byl daný záměr jasně patrný vč. jeho obsahu a toho jakou klíčovou kompetenci, či jinou podporovanou aktivitu řeší. Důležité tedy opravdu je, aby ve studii proveditelnosti bylo přesně popsáno, kterých projektů/záměrů v MAP/KAP se daná projektová žádost týká.

Požadované klíčové kompetence musí být v MAP/KAP zaškrtnuty vždy.

V případě kdy obec plánuje výstavbu zcela nové mateřské školy, tím tedy dojde k navýšení kapacity v rámci zařízení, nicméně doposud řešili situaci, tedy nedostatek kapacit v obci provizorními řešeními jako např. kontejnery – stavebními buňkami, které slou

V rámci výzvy pro mateřské školy jsou podporovány aktivity, jejichž účelem je zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
Vámi popisované stávající provizorní řešení je možné tedy chápat jako z vašeho pohledu nedostatečně kvalitní, nicméně dostatečná kapacita je zajištěna.

Tato otázka je však ještě otevřena - Případné kapacity na výjimky hygieny v nevyhovujících prostorách a jejich „akceptování“ jako navýšení kapacity bude diskutováno před vyhlášením výzev ITI/IPRÚ a pro další individuální výzvy, přičemž je možné předpokládat, že bude zahrnuta do Pravidel pro žadatele a příjemce ITI/IPRÚ pro SC 2. 4

V případě doložení demografické prognózy/vývoje se sleduje jenom vývoj v místě realizace, tedy dané obce, nebo i okolních obcí, pokud se uvádí, že daná obec realizuje navýšení kapacit i z toho důvodu, že funguje jako spádová obec pro okolní obce? Je nutné

V obou případech (MŠ i ZŠ) bude v osnově SP uvedeno „demografická analýza v místě realizace projektu (v obci a případných spádových obcí) zaměřená na:“  V této souvislosti je důležité popsat, že je důležité kapacity navýšit, tedy případně zohlednit i okolní obce např. za předpokladu, že mají růstový potenciál.  IROP sleduje vybudování kapacit – maximální možné kapacity učeben, nikoli jejich faktické naplnění. Sankce se vztahují na indikátory a ty nesledují faktické naplnění. Udržitelnost se bude sledovat ve zprávách o udržitelnosti. Budou se tedy v rámci udržitelnosti sledovat vybudované kapacity, ne jejich faktická naplněnost.

Pokud má žadatel v žádosti uvedeno, že v projektu jsou nějaké partnerské školy, jakým způsobem se dané partnerství prokazuje? Smlouva, memorandum? Případně je potřeba to prokazovat nějakým oficiálním dokumentem?

Memorandum či smlouva o spolupráci škol
V případě, že žadatel ve studii proveditelnosti deklaruje, že výstupy projektu budou využity více školami základními, středními či vyššími odbornými, je nutné přiložit k žádosti o podporu memorandum či smlouvu o spolupráci škol, které budou platit po celou dobu udržitelnosti. Z dokumentu bude patrná náplň spolupráce (popis spolupráce včetně využití prostor budovaných/rekonstruovaných z projektu IROP), její způsob a rozsah. Při kontrole udržitelnosti projektu bude příjemce dokladovat, jakým způsobem spolupráce probíhala.

Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm
Žadatel přílohu dokládá v případě, že ve studii proveditelnosti deklaruje spolupráci s potencionálním zaměstnavatelem nebo akademickým pracovištěm. Z dokumentu musí být patrný obsah spolupráce a její vztah k aktivitám podporovaným v projektu IROP.
Studie proveditelnosti, kap. 10 Výstupy projektu

 • Popis spolupráce škol (základních, středních a vyšších odborných) při využívání výstupů z projektu, počet škol podílejících se na spolupráci.

Žadatel popíše konkrétně, jak budou výstupy projektu využívat jiné školy (základními, středními či vyššími odbornými), a to včetně frekvence tohoto využití. Dané informace musí být v souladu s memorandem či smlouvou o spolupráci mezi školami, které žadatel dokládá. Ve studii proveditelnosti bude podrobněji popsán způsob spolupráce a využití výstupů a očekávaný přínos této spolupráce a využití výstupů. Pokud není pro projekt relevantní, žadatel nevyplňuje.

 • Popis vazby projektu na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce, profil absolventa.
 • Popis sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, uplatnitelnost absolventa na trhu práce.
 • Popis spolupráce školy/školského zařízení s potencionálním zaměstnavatelem nebo akademický pracovištěm.

Žadatel popíše konkrétně, jak bude spolupráce probíhat, jak daná spolupráce přispěje k využití výstupů projektu či naopak, jak výstupy projektu přispějí k dané spolupráci. Pokud není pro projekt relevantní, žadatel nevyplňuje.

Popis časového využití vybudované infrastruktury k vedlejší, hospodářské činnosti (např. využití pro zájmové, celoživotní či neformální vzdělávání pro dospělé). Infrastruktura může být využívána na vedlejší činnost maximálně do 15 % roční celkové kapacity.

Může být předmětem projektového záměru stavební obnova a vybavení terénní či lesní třídy ZŠ? Cílem je posílení kompetencí a znalostí v oblasti přírodovědných oborů.

 • není dostatečné pro posouzení způsobilosti projektu
 • výuka v terénní třidě by měla především probíhat celoročně.
 • zároveň je důležité tematické zaměření, zda bude naplňovat cíle projektu a zda projekt obsahovým zaměřením bude odpovídat Programovému dokumentu IROP, respektive strategii ITI
 • projekt musí být dále v souladu s MAPem

Může být z IROP financováno zřízení školního hřiště, případně dopravního hřiště pro MŠ? Pokud ano, za jakých podmínek?

Projektový záměr nelze podpořit z IROP

Předmětem rekonstrukce školy budou 1. nadzemní podlaží, 2. nadzemní podlaží a 3. nadzemní podlaží původní (staré) budovy v rozsahu dle projektu k územnímu řízení. Tzn.

Vnitřní stavební úpravy a vybavení učeben pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí

 • jedná se o způsobilé výdaje, ale rozsah stavebních úprav musí být adekvátní a odůvodněný

Instalace výtahu s ohledem na nutnost zajištění bezbariérovosti školy

 • jedná se o způsobilé výdaje

Dispoziční změny s ohledem na nové hygienické zařízení

 • není zcela jasné, co je obsahem tohoto bodu
 • vybudování nového hygienického zařízení bude pravděpodobně nezpůsobilé
 • úpravy stávajícího hygienického zařízení za účelem zajištění jeho bezbariérovosti by byly způsobilé

Rekonstrukce vnitřních rozvodů (ústřední vytápění, zdravotechnické instalace, elektroinstalace)

 • z IROP nezpůsobilé

Přípojky inženýrských sítí, plynovod, vodovod, splašková a dešťová kanalizace

 • z IROP nezpůsobilé

Zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy (okna, dveře, fasáda)

 • zateplování veřejných budov lze financovat z OP ŽP, nikoli z IROP

Je možné v rámci projektu realizovaného v rámci ITI, aby, stejně jako v minulém programovém období např. v ROP, příjemce majetek pořízený z dotace převedl na jinou organizaci, která byla zřízena za účelem provozování daného majetku. Konkrétní příklad, kte

 • uvedený postup bude možné aplikovat i v IROP
 • žadatel musí tuto skutečnost popsat v žádosti o podporu nebo požádat o souhlas s převodem Řídící orgán IROP

Na základní škole je matematika vyučována v kmenových třídách. Je možné tyto třídy v souvislosti s výukou matematiky vybavit interaktivní technikou?

 • pomůckami pro výuku matematiky je možné vybavit i kmenové třídy
 • jako u všech projektů v SC 2.4 (s výjimkou předškolního vzdělávání) musí být, kromě splnění dalších podmínek, zajištěn soulad s MAP/KAP a zajištěna fyzická dostupnost a bezbariérovost vzdělávacího zařízení

Podmínkou pro čerpání finančních prostředků z IROPu v oblasti školství je zpracování místního akčního plánu. Ve výzvě MŠMT je uvedeno, že je možno zpracovat 3 stupně tohoto dokumentu. PREMAP / MAP / MAP+. Chci se proto zeptat, jaký stupeň ŘO IROP stanovil

 • na webu IROP v sekci Monitorovací výbor jsou zveřejněna schválená kritéria přijatelnosti pro jednotlivé aktivity SC IROP
 • v souladu s nimi bude v případě aktivit, zaměřených na infrastrukturu základních škol, požadován soulad s místním akčním plánem do roku 2023 nebo Strategickým rámcem schváleným Řídícím výborem MAP
 • může se jednat o kterýkoli stupeň dokumentu (PREMAP/MAP/MAP+)

Lze v rámci IROPu SC 2.4 řešit samostatně téma bezbariérovosti, a to bez vazby na jiné aktivity?

 • u SC 2.4 lze realizovat projekty zaměřené pouze na bezbariérovost, ale ne u předškolního vzdělávání, tam musí být zároveň i vazba na zvýšení kapacit
 • takovéto projekty nelze realizovat ani v případě neformálního a volnočasového vzdělávání

Lze v rámci SC 2.4 a vybavování počítačových učeben zakoupit také software? (např. specializovaný program pro rýsování apod.)?

 • jako součást projektu na vybavení počítačové učebny lze koupit i software (např. specializovaný program na rýsování)
 • opět platí, že je třeba v projektu odůvodnit, jak nákup konkrétního programu přispěje k naplnění cílů projektu, integrované strategie a SC 2.4 IROP

Výzva č. 19 - Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol II. - výzva ukončena

Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny:

 

 21. 5. 2018 - 16:00

 11. 6. 2018 - 16:00

Téma:

 

Základní vzdělávání

Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI:   31. 7. 2018 - 11:00

 Dokumenty:

Odkaz na hodnotící kritéria Zprostředkujícího subjektu ITI:

 

 

Kritéria pro hodnocení_ZS_ITI_ZŠ 

 

Revize textu výzvy k 7. 9. 2018.