Často kladené dotazy

Bude možné v rámci jednoho projektu kombinovat budování plnohodnotných cyklostezek a vyznačení cyklotras na stávajících komunikacích?

V jednom projektu je možné kombinovat budování cyklostezek a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Je v rámci projektu omezen druh povrchu, nebo bude možné v rámci jednoho projektu mít na některých úsecích povrch např. z asfaltu, jinde např. šotolina? Případně je nějaké doporučení?

ŘO IROP nestanovuje druh povrchu cyklostezek realizovaných z IROP. Provedení musí odpovídat plánované zátěži a musí být zajištěna udržitelnost projektu – 5 let od poslední platby příjemci.

Existuje dotační titul na bezbariérové přechody (aktivita Bezpečnost) - je možné jej využít v rámci integrovaného projektu výstavby cyklostezek na překonání drážního tělesa?

Ze SC 1.2 IROP lze v aktivitách Bezpečnost nebo Cyklodoprava lze realizovat projekt na výstavbu cyklostezky překonávající drážní těleso.

Bude možné pod jeden integrovaný projekt zahrnout budování cyklostezek, cyklotras, stezky jen pro pěší a podjezdu pod drážním tělesem? Například projekt typu budování sítě cest pro nemotorovou dopravu v ORP Šlapanice.

V jednom integrovaném projektu není možné kombinovat více aktivit jednoho SC IROP z důvodu odlišného hodnocení různých aktivit. Bylo by proto třeba připravit zvlášť projekt pro aktivitu Cyklodoprava  (cyklostezky, cyklotrasy) a zvlášť projekt pro aktivitu Bezpečnost (stezky pro pěší). Vybudování podjezdu může být zahrnuto do aktivity Cyklodoprava nebo do aktivity Bezpečnost.

Je řešen nějak rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasou, respektive jsou nějaké rozdílné požadavky/podmínky pro cyklostezku a cyklotrasu? V jednom projektu máme problém s tím, že majitel pozemku bude souhlasit pouze, pokud se bude jednat o cyklotrasu a ne o

Pod zkratkou cyklostezka je zpravidla míněna Stezka pro cyklisty či Stezka pro chodce a cyklisty ve smyslu zákona č. 361/2000 O provozu na pozemních komunikacích. Chování účastníků provozu na cyklostezce je dáno zmíněným zákonem. Šířka, povrch a další náležitosti cyklostezky jsou dány zákonnou normou. Zkratka cyklotrasa označuje jakoukoli trasu vyznačenou a vhodnou pro cyklisty. Její určení je zpravidla turistické, bývá označena značkami a šipkami žluté barvy.