Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z ESI fondů v ČR
v programovém období 2014-2020. V uvedené oblasti je partnerem pro Evropskou komisi za ČR, zabezpečuje řízení Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem monitorovacího systému MS2014+, je metodickým orgánem v oblasti implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity.

Nositel integrovaného nástroje

Odpovědný subjekt, zajišťující ve vymezeném území činnosti za účelem přípravy, schválení, realizace a vyhodnocování Integrované strategie rozvoje území.

V případě CLLD se jedná o MAS. V případě ITI a IPRÚ je nositelem IN (1) jádrové město aglomerace, (2) dobrovolný svazek obcí, (3) města, která podepíší smlouvu o právech a povinnostech při přípravě a realizaci integrované strategie, nebo (4) města, která uzavřou smlouvu dle předchozí varianty při zakomponování principu vedoucího partnera, jenž bude zmocněn k předem určeným jednáním při realizaci integrované strategie.

Národní stálá konference (dále také „NSK“)

přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinaci státu
a regionů (územních partnerů) při implementaci integrovaných nástrojů a realizaci DoP a programů spolufinancovaných z ESI fondů. V Národní stálé konferenci jsou zastoupeny MMR – ORSP (funkce předsedy NSK a sekretariátu NSK), MMR – NOK, jednotlivé Regionální stálé konference, nositelé IN, zastřešující organizace územních partnerů, Agentura pro sociální začleňování a v roli stálých hostů (případně členů, pokud o to požádají) zástupci řídicích orgánů programů a v roli stálých hostů věcní gestoři prioritních os programů. NSK na základě podkladů od RSK a podkladů od nositelů IN navrhuje doporučení pro realizaci integrovaných nástrojů a realizaci územní dimenze v programech.

Nositel integrovaného nástroje

je odpovědný za přípravu integrované strategie, za naplňování principu partnerství a koordinaci aktivit relevantních aktérů v rámci funkčního území IN, předkládá integrovanou strategii prostřednictvím jednotného monitorovacího systému pro programové období 2014-2020 (dále „MS2014+“), průběžně zajišťuje sběr projektových záměrů přispívajících k plnění cílů integrované strategie, posouzení těchto projektových záměrů a vystavuje potvrzení o souladu integrovaného projektu s integrovanou strategií/doporučení k realizaci projektu pro ŘO. Nositel IN zajišťuje plnění integrované strategie jako celku, monitorování a podávání zpráv o plnění integrované strategie. Konkrétní postupy jsou uvedeny v příslušných manuálech pro IN. Nositelem IN může být město, města, sdružení měst a obcí nebo MAS.

Národní stálá konference (NSK)

se skládá ze dvou komor. První komora NSK (komora integrovaných nástrojů) je složena ze zástupců integrovaných nástrojů, resp. jednotlivých ITI a IPRÚ a 13 zástupců krajských sítí MAS, zastupujících realizované SCLLD. Druhá komora NSK (regionální komora) je složena z delegátů RSK. Zastřešující organizace územních partnerů (Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť MAS ČR) jsou zastoupeny v obou komorách NSK. Jednání obou komor se rovněž účastní zástupci řídicích orgánů jednotlivých programů a věcní garanti/gestoři prioritních os programů, zástupce Agentury pro sociální začleňování,  zástupce MMR – NOK a zástupce MMR – ORSP. NSK bude svolávána nejméně jednou za půl roku nebo dle potřeby; v době projednávání integrovaných strategií se předpokládá četnější svolávání jednání (zpravidla jednou za 1 - 2 měsíce).

Složení NSK a její působnost blíže stanoví Statut a Jednací řád NSK.

NSK na základě podkladů od RSK a od nositelů IN zpracovává doporučení pro nastavení harmonogramu specifických výzev a výzev pro integrované projekty, včetně jejich územního, případně věcného zacílení. Tato doporučení jsou prostřednictvím MMR projednávána s řídicími orgány na platformách určených pro přípravu harmonogramu výzev, a to rovněž s ohledem na řízení případných synergických/komplementárních vazeb. NSK (komora integrovaných nástrojů) projednává strategie integrovaných nástrojů.

NSK bere na vědomí Regionální akční plány SRR na jejich základě projednává doporučení pro zacílení výzev. Podklady pro jednání NSK a další průběžné zajištění úkolů NSK v období mezi zasedáním NSK zabezpečuje sekretariát NSK (MMR – ORSP).

NSK prostřednictvím svého sekretariátu (MMR – ORSP) sleduje čerpání finančních prostředků z různých prioritních os/priorit unie různých programů na realizaci integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD), včetně systému koordinace specifických výzev jednotlivých programů pro realizaci výše zmíněných nástrojů v souladu s potřebami zacílení intervencí v území (sladění s potřebami vzešlými z úrovně RSK).

NSK bere na vědomí Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020.

NČI 2014+

Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020

NDÚD

Národní dokument k územní dimenzi

NSK

Národní stálá konference

NS MAS ČR

Národní síť Místních akčních skupin ČR