Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

Princip partnerství

V souladu s obecným nařízením zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. Partneři by měli být aktivně zapojeni v celém cyklu programu – v přípravě, provádění, monitorování a hodnocení programu.

Program (Operační program/Program rozvoje venkova)

Základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority pro čerpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF v programovém období 2014–2020, kterých chce členský stát v dané tematické oblasti/prioritě dosáhnout a jakým způsobem, s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii Unie. Jedná se o závazný dokument pro řídicí orgán daného programu vůči Evropské komisi.

Programování ITI/IPRÚ/CLLD v operačních programech a Programu rozvoje venkova

Je procesem rozhodování o přidělování finančních prostředků v rámci programů pro nástroje integrovaného přístupu. Do tohoto procesu je zapojena pod vedením Řídicího orgánů Rada pro ESI fondy.

Projekt

Ucelený soubor aktivit financovaných z operačního programu či Programu rozvoje venkova, které směřují  k dosažení předem stanovených a jasně definovaných, měřitelných cílů. Projekt je realizován
v určeném časovém horizontu podle zvolené strategie a s daným rozpočtem.

Právní akt o poskytnutí/převodu podpory

Právní akt, ve kterém je stvrzeno poskytnutí/převod podpory subjektem poskytujícím podporu vůči příjemci. Blíže specifikuje podmínky poskytnutí/převodu podpory. Dle vztahu a charakteru poskytovatele podpory a příjemce může mít různou formu, např. rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovení výdajů, smlouva o financování, dohoda o financování.

Příjemce

v případě integrovaného projektu je příjemce odpovědný za řádné plnění projektu (podle podmínek právního aktu stanoveného konkrétním programem) a za udržitelnost jím realizovaného projektu. Dále je příjemce odpovědný za spolupráci s nositelem IN a za podporu nositele IN při zpracování zpráv o plnění integrované strategie.

PCO

Platební a certifikační orgán

PRV

Program rozvoje venkova