Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

Opatření

Úroveň operačního programu/programu (pro EZFRV a ENFR závazná v dokumentu programu, pro EFRR, ESF a FS nezávazná v dokumentu operačního programu). Soubor operací/aktivit, které vedou k naplnění priorit Unie v případě EZFRV a ENFR a investičních priorit u EFRR, ESF a FS, tedy tematických cílů. Na této úrovni je dále definována alokace, fond, indikátory, typy projektů, cílové skupiny, příjemci atd. v případě, že je úroveň opatření v příslušném operačním programu využívána.

OP

Operační program

OP D

Operační program Doprava

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PPR

Operační program Praha – pól růstu ČR

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Z

Operační program Zaměstnanost

OP ŽP

Operační program Životní prostředí