Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

Regionální akční plán (RAP)

a) nástroj pro řízení regionální politiky ČR s přímou vazbou na využití ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy) v regionech vznikající na partnerském principu

b) nástroj naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020

Řídicí orgán

Orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění operačního programu nebo Programu rozvoje venkova v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Funkcemi řídicího orgánu operačního programu spolufinancovaného z EFRR, ESF, FS a ENRF může být pověřen celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy nebo veřejný či soukromý subjekt, v případě Programu rozvoje venkova spolufinancovaného z  EZFRV se může jednat o veřejný nebo soukromý subjekt působící na celostátní nebo regionální úrovni nebo samotný členský stát. Řídicí orgán vykonává činnosti v souladu s čl. 125 obecného nařízení, resp. čl. 66 nařízení o EZFRV.

Řídicí orgány programů ESI fondů

podílí se na hodnocení integrovaných strategií a na základě výsledku hodnocení vyčleňují rezervaci finančních alokací pro realizaci integrovaných nástrojů v rámci svého programu a stanovují podmínky čerpání těchto alokací pro nositele IN, rozhodují o případném zrušení příslušné části rezervace finančních alokací při neplnění stanovených podmínek ze strany nositele IN, vyhlašují územně specifické výzvy, případně výzvy, v nichž je definován vztah k integrovaným nástrojům, pro předkládání integrovaných projektů do příslušných specifických cílů a zajišťují jejich hodnocení a schválení k realizaci. ŘO vydávají právní akt o poskytnutí/převodu podpory (v případě PRV provádí schválení projektu k realizaci a vydávání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory Platební agentura SZIF). Poskytují informace
MMR – ORSP a MMR – NOK.

Regionální stálá konference (dále také „RSK“)

zajišťuje naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 ve správním obvodu kraje, s územní působností v jednotlivých krajích ČR. RSK je zřízena na principech partnerství, je složena ze zástupců regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost a Agentury pro sociální začleňování. Relevantní výstupy RKS jsou poskytovány NSK.

Regionální stálá konference (RSK)

zajišťuje naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 formou přípravy, realizace a vyhodnocování plnění Regionálního akčního plánu SRR (RAP) ve správním obvodu kraje.

RSK se rovněž podílí prostřednictvím NSK na zpracování doporučení pro rozhodování a řízení na úrovni řídicích orgánů, koordinaci aktivit v rámci územních obvodů jednotlivých krajů, zejména sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu, dává doporučení k zaměření a slaďování výzev pro projekty v rámci specifických výzev v rámci územní dimenze, přispívá ke sladění rozvojových dokumentů a strategií a rozvojových (investičních) plánů.

RSK umožňuje vytváření vazeb mezi jednotlivými integrovanými strategiemi zaměřenými na využívání prostředků ESI fondů, iniciuje sběr informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných opatření, napomáhá zastřešovat a prostřednictvím svých aktérů reálně uskutečňovat průřezové strategie vyžadující součinnost zúčastněných aktérů (RIS3 strategie, Společný akční plán a další).

Složení RSK a její působnost blíže stanoví Statut a Jednací řád RSK.

RAP

Regionální akční plán SRR

ROP

Regionální operační program

ROS

Registr osob

RSK

Regionální stálá konference

ŘO

Řídicí orgán