Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

Specifický/operativní cíl

Zamýšlená změna, které má být dosaženo prostřednictvím aktivit v rámci investiční priority (resp. prioritní oblasti v případě EZFRV, resp. specifického cíle v případě ENRF). V případě OP Rybářství se kromě výše uvedeného také jedná o úroveň programu. Ekvivalent „operativní cíl“ se používá u Programu rozvoje venkova pro změnu zamýšlenou na úrovni opatření, příp. operace.

Společný strategický rámec (dále jen „SSR“)

Dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro ESI fondy, zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z jednotlivých ESI fondů, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování ESI fondů s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU.

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

SEA je nástrojem pro environmentální optimalizaci plánů, programů a koncepcí, které mohou mít významné vlivy na životní prostředí. Příslušná problematika je upravena zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Cílem strategického posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní a komplexní informace o možném vlivu zamýšlených koncepcí na životní prostředí.

Strukturální fondy

Dílčí fondy EU, určené na podporu politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti, tj. Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond.

SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SEA

Posuzování vlivů na životní prostředí (podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

SRR

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

SSR

Společný strategický rámec

SZIF

Státní zemědělský intervenční fond