Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

Místní akční plány vzdělávání (MAP)

Jsou zaměřené na předškolní a základní vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání v územích ORP. Jejich výstupy (významné projekty) budou součástí KAP. Odpovědnost, koordinaci a metodické řízení nese Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a organizování a facilitování práce partnerství budou provádět pracovníci MAS, případně „další relevantní partneři“ v území ORP. Nejdůležitější je vznik partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích institucí v místě - NNO, školní družiny, soukromé vzdělávací instituce, pokud tam působí, soukromí mentoři a konzultanti pro vzdělávání, knihovny na podporu čtenářské gramotnosti atd.

Monitorovací systém/systémy

Informační systém sloužící k monitorování, řízení, hodnocení a reportování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020, a to na všech úrovních implementace (projekt, program, Dohoda
o partnerství).

Monitorování

Monitorování je nedílnou součástí jak projektového a programového cyklu, tak i realizace Dohody o partnerství. Cílem monitorování je průběžné sbírání, třídění, agregování, ukládání dat a informací a zjišťování stavu a pokroku v realizaci projektů, programů a Dohody o partnerství a porovnávání získaných informací s výchozími hodnotami a předpokládaným plánem, i po jeho realizaci (např. indikátory výsledků). Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání projektu/programu/Dohody o partnerství.

MMR – Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR (MMR – ORSP)

připravuje a aktualizuje MPIN ve spolupráci s MMR – NOK, podílí se na hodnocení integrovaných strategií a poskytuje Národní stálé konferenci podklady pro její rozhodování (včetně organizační podpory jejího fungování a jednání). MMR – ORSP dále vykonává činnosti nezbytné pro monitorování a vyhodnocování integrovaných nástrojů a územní dimenze v programech a předává výstupy své činnosti MMR – NOK pro účely řízení DoP. MMR – ORSP plní roli sekretariátu Národní stále konference.

MMR – Sekce Národního orgánu pro koordinaci (MMR – NOK)

– je odpovědná za přípravu jednotného metodického prostředí, monitorování a vyhodnocování plnění cílů DoP a průběžném informování vlády ČR a EK.

MAS

Místní akční skupina

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR – NOK

Národní orgán pro koordinaci, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR – ORSP

Odbor rozvoje a strategie regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MP

Metodický pokyn