Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

ROP

Regionální operační program

ROS

Registr osob

RSK

Regionální stálá konference

ŘO

Řídicí orgán

SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SEA

Posuzování vlivů na životní prostředí (podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

SRR

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

SSR

Společný strategický rámec

SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

TOP

Tematický operační program