Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

ČR

Česká republika

DoP

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020

EK

Evropská komise

ESI fondy

Evropské strukturální a investiční fondy

EFRR

Evropský fond pro regionální rozvoj

ENRF

Evropský námořní a rybářský fond

ESF

Evropský sociální fond

EZFRV

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

EU

Evropská unie

FS

Fond soudržnosti