Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

Tematické cíle

¨Tematické cíle vymezené v čl. 9 obecného nařízení.

Tematický přístup

Jedná se o plošnou intervenci v rámci jedné prioritní osy programu ESI fondů.

Územní dimenze

Možnost koncentrace prostředků z programů ESI fondů ve specifických typech území, podporující konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru).

Územní přístup

Územně zacílená tematická intervence (plně či částečně zacílená intervence do vybraných území dle typologie území ČR, nebo do území státem podporovaných regionů, nebo do dalších území specificky vymezených podle jiných kritérií).

Výzva

Aktivita řídicích orgánů či zprostředkujících subjektů operačních programů či Programu rozvoje venkova vyzývající potenciální žadatele k podání žádostí o podporu podle předem stanovených podmínek. Žádosti o podporu jsou přijímány ve výzvou stanoveném období.

Výzva pro integrované projekty

Jedná se o druh specifické výzvy, kterou vyhlašují ŘO pro předkládání projektů naplňujících schválené integrované strategie podle jednotlivých typů integrovaných nástrojů (výzvy jsou vloženy
do MS2014+).

Projekty naplňující schválené integrované strategie mohou být předkládány a hodnoceny řídicím orgánem i v rámci ostatních typů výzev, avšak řídicí orgán musí zajistit oddělené sledování rezervovaných alokací pro jednotlivé schválené integrované nástroje.

Výzva pro předkládání integrovaných strategií

Výzva pro nositele integrovaných nástrojů k podávání žádostí o realizaci integrované strategie rozvoje území vyhlašovaná Ministerstvem pro místní rozvoj.

Výzva nositele IN k předkládání projektových záměrů

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory k realizaci integrovaného projektu v rámci integrované strategie vyhlašovaná nositelem integrovaného nástroje.

Zpráva o plnění integrované strategie

Zpráva, kterou zpracovává nositel integrovaného nástroje.

MMR – Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR (MMR – ORSP)

připravuje a aktualizuje MPIN ve spolupráci s MMR – NOK, podílí se na hodnocení integrovaných strategií a poskytuje Národní stálé konferenci podklady pro její rozhodování (včetně organizační podpory jejího fungování a jednání). MMR – ORSP dále vykonává činnosti nezbytné pro monitorování a vyhodnocování integrovaných nástrojů a územní dimenze v programech a předává výstupy své činnosti MMR – NOK pro účely řízení DoP. MMR – ORSP plní roli sekretariátu Národní stále konference.