Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

Integrovaný přístup

Princip věcné (vhodně a logicky provázané a potřebné tematické/sektorové intervence), územní (realizace intervencí ve vhodném, geograficky a ekonomicky spojitém území) a časové (realisticky připravený harmonogram a časové a věcné sladění předpokládaných intervencí) provázanosti intervencí realizovaných na základě integrované strategie rozvoje území.

Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

Bude zaměřený na střední vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání, které je vázáno na regionální specifika v územním obvodu kraje. Bude součástí Regionálního akčního plánu za část vzdělávání a financován z IROP (ERDF) a OPVV (ESF). Zpracování KAP, který ponese kraj je reakcí na doporučení EK k OP VVV /IROP jako odůvodnění investic do škol v území, reakce na doporučení evaluace OP VK a potřeby koncentrovat podporu do největších priorit a to se neobejde bez konsenzu klíčových hráčů v území, role kraje ve vedení diskuse a výběru priorit je klíčová.

Místní akční plány vzdělávání (MAP)

Jsou zaměřené na předškolní a základní vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání v územích ORP. Jejich výstupy (významné projekty) budou součástí KAP. Odpovědnost, koordinaci a metodické řízení nese Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a organizování a facilitování práce partnerství budou provádět pracovníci MAS, případně „další relevantní partneři“ v území ORP. Nejdůležitější je vznik partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích institucí v místě - NNO, školní družiny, soukromé vzdělávací instituce, pokud tam působí, soukromí mentoři a konzultanti pro vzdělávání, knihovny na podporu čtenářské gramotnosti atd.

Monitorovací systém/systémy

Informační systém sloužící k monitorování, řízení, hodnocení a reportování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020, a to na všech úrovních implementace (projekt, program, Dohoda
o partnerství).

Investiční priorita

Priority specifikované ve specifických nařízeních k EFRR, ESF a FS, které naplňují jednotlivé tematické cíle definované v obecném nařízení a které mohou být z daného fondu podporovány.

Monitorování

Monitorování je nedílnou součástí jak projektového a programového cyklu, tak i realizace Dohody o partnerství. Cílem monitorování je průběžné sbírání, třídění, agregování, ukládání dat a informací a zjišťování stavu a pokroku v realizaci projektů, programů a Dohody o partnerství a porovnávání získaných informací s výchozími hodnotami a předpokládaným plánem, i po jeho realizaci (např. indikátory výsledků). Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání projektu/programu/Dohody o partnerství.

Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufinancovaných z ESI fondů v ČR
v programovém období 2014-2020. V uvedené oblasti je partnerem pro Evropskou komisi za ČR, zabezpečuje řízení Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem monitorovacího systému MS2014+, je metodickým orgánem v oblasti implementace a centrálním orgánem pro oblast publicity.

Nositel integrovaného nástroje

Odpovědný subjekt, zajišťující ve vymezeném území činnosti za účelem přípravy, schválení, realizace a vyhodnocování Integrované strategie rozvoje území.

V případě CLLD se jedná o MAS. V případě ITI a IPRÚ je nositelem IN (1) jádrové město aglomerace, (2) dobrovolný svazek obcí, (3) města, která podepíší smlouvu o právech a povinnostech při přípravě a realizaci integrované strategie, nebo (4) města, která uzavřou smlouvu dle předchozí varianty při zakomponování principu vedoucího partnera, jenž bude zmocněn k předem určeným jednáním při realizaci integrované strategie.

Opatření

Úroveň operačního programu/programu (pro EZFRV a ENFR závazná v dokumentu programu, pro EFRR, ESF a FS nezávazná v dokumentu operačního programu). Soubor operací/aktivit, které vedou k naplnění priorit Unie v případě EZFRV a ENFR a investičních priorit u EFRR, ESF a FS, tedy tematických cílů. Na této úrovni je dále definována alokace, fond, indikátory, typy projektů, cílové skupiny, příjemci atd. v případě, že je úroveň opatření v příslušném operačním programu využívána.

Princip partnerství

V souladu s obecným nařízením zahrnuje úzkou spolupráci mezi orgány veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni, hospodářskými a sociálními partnery a dotčenými organizacemi občanské společnosti. Partneři by měli být aktivně zapojeni v celém cyklu programu – v přípravě, provádění, monitorování a hodnocení programu.