Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

Program (Operační program/Program rozvoje venkova)

Základní strategický dokument tematické, finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo území, ve kterém jsou popsány konkrétní cíle a priority pro čerpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF v programovém období 2014–2020, kterých chce členský stát v dané tematické oblasti/prioritě dosáhnout a jakým způsobem, s vazbou na Dohodu o partnerství a strategii Unie. Jedná se o závazný dokument pro řídicí orgán daného programu vůči Evropské komisi.

Programování ITI/IPRÚ/CLLD v operačních programech a Programu rozvoje venkova

Je procesem rozhodování o přidělování finančních prostředků v rámci programů pro nástroje integrovaného přístupu. Do tohoto procesu je zapojena pod vedením Řídicího orgánů Rada pro ESI fondy.

Projekt

Ucelený soubor aktivit financovaných z operačního programu či Programu rozvoje venkova, které směřují  k dosažení předem stanovených a jasně definovaných, měřitelných cílů. Projekt je realizován
v určeném časovém horizontu podle zvolené strategie a s daným rozpočtem.

Právní akt o poskytnutí/převodu podpory

Právní akt, ve kterém je stvrzeno poskytnutí/převod podpory subjektem poskytujícím podporu vůči příjemci. Blíže specifikuje podmínky poskytnutí/převodu podpory. Dle vztahu a charakteru poskytovatele podpory a příjemce může mít různou formu, např. rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovení výdajů, smlouva o financování, dohoda o financování.

Regionální akční plán (RAP)

a) nástroj pro řízení regionální politiky ČR s přímou vazbou na využití ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy) v regionech vznikající na partnerském principu

b) nástroj naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020

Řídicí orgán

Orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné řízení a provádění operačního programu nebo Programu rozvoje venkova v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Funkcemi řídicího orgánu operačního programu spolufinancovaného z EFRR, ESF, FS a ENRF může být pověřen celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy nebo veřejný či soukromý subjekt, v případě Programu rozvoje venkova spolufinancovaného z  EZFRV se může jednat o veřejný nebo soukromý subjekt působící na celostátní nebo regionální úrovni nebo samotný členský stát. Řídicí orgán vykonává činnosti v souladu s čl. 125 obecného nařízení, resp. čl. 66 nařízení o EZFRV.

Specifický/operativní cíl

Zamýšlená změna, které má být dosaženo prostřednictvím aktivit v rámci investiční priority (resp. prioritní oblasti v případě EZFRV, resp. specifického cíle v případě ENRF). V případě OP Rybářství se kromě výše uvedeného také jedná o úroveň programu. Ekvivalent „operativní cíl“ se používá u Programu rozvoje venkova pro změnu zamýšlenou na úrovni opatření, příp. operace.

Společný strategický rámec (dále jen „SSR“)

Dokument, který převádí cíle a záměry strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění do podoby klíčových akcí pro ESI fondy, zřizuje pro každý tematický cíl klíčová opatření, která mají být podporována z jednotlivých ESI fondů, a mechanismy pro zajištění soudržnosti a souladu programování ESI fondů s hospodářskými politikami a politikami zaměstnanosti členských států a EU.

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

SEA je nástrojem pro environmentální optimalizaci plánů, programů a koncepcí, které mohou mít významné vlivy na životní prostředí. Příslušná problematika je upravena zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Cílem strategického posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní a komplexní informace o možném vlivu zamýšlených koncepcí na životní prostředí.

Strukturální fondy

Dílčí fondy EU, určené na podporu politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti, tj. Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond.