Slovníček vybraných pojmů a zkratek pro programové období 2014 - 2020

Filtr pojmů a zkratek
Vše A C D E F I J K M N O P R S T U V Z

MMR – Sekce Národního orgánu pro koordinaci (MMR – NOK)

– je odpovědná za přípravu jednotného metodického prostředí, monitorování a vyhodnocování plnění cílů DoP a průběžném informování vlády ČR a EK.

Řídicí orgány programů ESI fondů

podílí se na hodnocení integrovaných strategií a na základě výsledku hodnocení vyčleňují rezervaci finančních alokací pro realizaci integrovaných nástrojů v rámci svého programu a stanovují podmínky čerpání těchto alokací pro nositele IN, rozhodují o případném zrušení příslušné části rezervace finančních alokací při neplnění stanovených podmínek ze strany nositele IN, vyhlašují územně specifické výzvy, případně výzvy, v nichž je definován vztah k integrovaným nástrojům, pro předkládání integrovaných projektů do příslušných specifických cílů a zajišťují jejich hodnocení a schválení k realizaci. ŘO vydávají právní akt o poskytnutí/převodu podpory (v případě PRV provádí schválení projektu k realizaci a vydávání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory Platební agentura SZIF). Poskytují informace
MMR – ORSP a MMR – NOK.

Národní stálá konference (dále také „NSK“)

přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinaci státu
a regionů (územních partnerů) při implementaci integrovaných nástrojů a realizaci DoP a programů spolufinancovaných z ESI fondů. V Národní stálé konferenci jsou zastoupeny MMR – ORSP (funkce předsedy NSK a sekretariátu NSK), MMR – NOK, jednotlivé Regionální stálé konference, nositelé IN, zastřešující organizace územních partnerů, Agentura pro sociální začleňování a v roli stálých hostů (případně členů, pokud o to požádají) zástupci řídicích orgánů programů a v roli stálých hostů věcní gestoři prioritních os programů. NSK na základě podkladů od RSK a podkladů od nositelů IN navrhuje doporučení pro realizaci integrovaných nástrojů a realizaci územní dimenze v programech.

Regionální stálá konference (dále také „RSK“)

zajišťuje naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 ve správním obvodu kraje, s územní působností v jednotlivých krajích ČR. RSK je zřízena na principech partnerství, je složena ze zástupců regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost a Agentury pro sociální začleňování. Relevantní výstupy RKS jsou poskytovány NSK.

Nositel integrovaného nástroje

je odpovědný za přípravu integrované strategie, za naplňování principu partnerství a koordinaci aktivit relevantních aktérů v rámci funkčního území IN, předkládá integrovanou strategii prostřednictvím jednotného monitorovacího systému pro programové období 2014-2020 (dále „MS2014+“), průběžně zajišťuje sběr projektových záměrů přispívajících k plnění cílů integrované strategie, posouzení těchto projektových záměrů a vystavuje potvrzení o souladu integrovaného projektu s integrovanou strategií/doporučení k realizaci projektu pro ŘO. Nositel IN zajišťuje plnění integrované strategie jako celku, monitorování a podávání zpráv o plnění integrované strategie. Konkrétní postupy jsou uvedeny v příslušných manuálech pro IN. Nositelem IN může být město, města, sdružení měst a obcí nebo MAS.

Příjemce

v případě integrovaného projektu je příjemce odpovědný za řádné plnění projektu (podle podmínek právního aktu stanoveného konkrétním programem) a za udržitelnost jím realizovaného projektu. Dále je příjemce odpovědný za spolupráci s nositelem IN a za podporu nositele IN při zpracování zpráv o plnění integrované strategie.

Národní stálá konference (NSK)

se skládá ze dvou komor. První komora NSK (komora integrovaných nástrojů) je složena ze zástupců integrovaných nástrojů, resp. jednotlivých ITI a IPRÚ a 13 zástupců krajských sítí MAS, zastupujících realizované SCLLD. Druhá komora NSK (regionální komora) je složena z delegátů RSK. Zastřešující organizace územních partnerů (Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť MAS ČR) jsou zastoupeny v obou komorách NSK. Jednání obou komor se rovněž účastní zástupci řídicích orgánů jednotlivých programů a věcní garanti/gestoři prioritních os programů, zástupce Agentury pro sociální začleňování,  zástupce MMR – NOK a zástupce MMR – ORSP. NSK bude svolávána nejméně jednou za půl roku nebo dle potřeby; v době projednávání integrovaných strategií se předpokládá četnější svolávání jednání (zpravidla jednou za 1 - 2 měsíce).

Složení NSK a její působnost blíže stanoví Statut a Jednací řád NSK.

NSK na základě podkladů od RSK a od nositelů IN zpracovává doporučení pro nastavení harmonogramu specifických výzev a výzev pro integrované projekty, včetně jejich územního, případně věcného zacílení. Tato doporučení jsou prostřednictvím MMR projednávána s řídicími orgány na platformách určených pro přípravu harmonogramu výzev, a to rovněž s ohledem na řízení případných synergických/komplementárních vazeb. NSK (komora integrovaných nástrojů) projednává strategie integrovaných nástrojů.

NSK bere na vědomí Regionální akční plány SRR na jejich základě projednává doporučení pro zacílení výzev. Podklady pro jednání NSK a další průběžné zajištění úkolů NSK v období mezi zasedáním NSK zabezpečuje sekretariát NSK (MMR – ORSP).

NSK prostřednictvím svého sekretariátu (MMR – ORSP) sleduje čerpání finančních prostředků z různých prioritních os/priorit unie různých programů na realizaci integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD), včetně systému koordinace specifických výzev jednotlivých programů pro realizaci výše zmíněných nástrojů v souladu s potřebami zacílení intervencí v území (sladění s potřebami vzešlými z úrovně RSK).

NSK bere na vědomí Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020.

Regionální stálá konference (RSK)

zajišťuje naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 formou přípravy, realizace a vyhodnocování plnění Regionálního akčního plánu SRR (RAP) ve správním obvodu kraje.

RSK se rovněž podílí prostřednictvím NSK na zpracování doporučení pro rozhodování a řízení na úrovni řídicích orgánů, koordinaci aktivit v rámci územních obvodů jednotlivých krajů, zejména sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu, dává doporučení k zaměření a slaďování výzev pro projekty v rámci specifických výzev v rámci územní dimenze, přispívá ke sladění rozvojových dokumentů a strategií a rozvojových (investičních) plánů.

RSK umožňuje vytváření vazeb mezi jednotlivými integrovanými strategiemi zaměřenými na využívání prostředků ESI fondů, iniciuje sběr informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných opatření, napomáhá zastřešovat a prostřednictvím svých aktérů reálně uskutečňovat průřezové strategie vyžadující součinnost zúčastněných aktérů (RIS3 strategie, Společný akční plán a další).

Složení RSK a její působnost blíže stanoví Statut a Jednací řád RSK.

AO

Auditní orgán

CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj